ചുഴലി ഭഗവതി തെയ്യം

ചുഴലി ഭഗവതി തെയ്യം പുരാണം മലയാളത്തിൽ – About Chuzhali Bhagavathi Theyyam Story In Malayalam Chuzhali Bhagavathi Theyyam: ആദിപരാശക്തിയായ ദേവിക്ക് മലനാട് കാണാൻ

Read more

പുലിമറഞ്ഞ തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യം വിശേഷങ്ങൾ, പുരാണം അറിയൂ – Pulimaranja Thondachan Theyyam

About Pulimaranja Thondachan Theyyam Story Pulimaranja Thondachan Theyyam: മാടായിക്കാവിലെ പൂരക്കടവത്തെ അടിമ ചന്തയിൽനിന്നും കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ പ്രമാണിയായ വാർന്താറ്റിൽ ചേണിച്ചേരി കുഞ്ഞമ്പുനമ്പ്യാർ കൃഷിപ്പണിക്കായി വള്ളി കുടിച്ചി

Read more

Theyyam – ഒരുപാട് തെയ്യ വിശേഷങ്ങൾ

  ­   Theyyam – ഒരുപാട് തെയ്യ വിശേഷങ്ങൾ അഭയ വരദായിനി അന്നപൂർണേശ്വരി ഒൻപതില്ലം പതിനാലു കഴകം വാഴും നാഥ ഭുവനി മാതാവ് മുച്ചിലോട്ടമ്പിക. ആജന്മ

Read more