കുറത്തിയമ്മ തെയ്യം പുരാണം മലയാളത്തിൽ

കുറത്തിയമ്മ തെയ്യം – About Kurathiyamma Theyyam in Malayalam കുറത്തിയമ്മ – കൈലാസവാസനോട് നിച്ചിലും മുത്തും പവിഴവും വാങ്ങി മൈനാക പർവ്വതം കയറിയോൾ – വെള്ളകടപ്പുറം

Read more

Theyyam – ഒരുപാട് തെയ്യ വിശേഷങ്ങൾ

  ­   Theyyam – ഒരുപാട് തെയ്യ വിശേഷങ്ങൾ അഭയ വരദായിനി അന്നപൂർണേശ്വരി ഒൻപതില്ലം പതിനാലു കഴകം വാഴും നാഥ ഭുവനി മാതാവ് മുച്ചിലോട്ടമ്പിക. ആജന്മ

Read more