കൈകോളൻ തെയ്യം ഐതിഹ്യം – Amazing Kaikolan Theyyam History In Malayalam

കൈകോളൻ തെയ്യം ഐതിഹ്യം – Kaikolan Theyyam History In Malayalam Kaikolan Theyyam History In Malayalam:- തെക്കൻ കരിയാത്തൻ ദൈവത്തിന്റെ യാത്രയിൽ വഴിയിൽ വെച്ച്

Read more

നീലിയാർ ഭഗവതി – Neeliyar Bhagavathi Theyyam Unbelievable History in Malayalam

നീലിയാർ ഭഗവതി Neeliyar Bhagavathi Theyyam History in Malayalam:- നീലി – കൊട്ടിയൂർ കാട്ടിലെ നീലി – പ്രകൃതിയേയും അക്ഷരങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച സുന്ദരിപെണ്ണ്. അധസ്ഥിതയായതിനാൽ ഗുരുമുഖത്ത്

Read more

Ashtamachal Bhagavathi – അഷ്ടമച്ചാൽ ഭഗവതി ഐതിഹ്യം

അഷ്ടമച്ചാൽ ഭഗവതി – About Ashtamachal Bhagavathi Theyyam   Ashtamachal Bhagavathi: പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വിവിധ വനസ്ഥലികളിലൂടെ ഒഴുകിവരുന്ന വിവിധ കാട്ടരുവികൾഒന്നിച്ചൊന്നായി തന്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളിലെസ്ഥലനാമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച്കൊണ്ട് –

Read more

Dazzling Gulikan Theyyam – Story in Malayalam

Gulikan Theyyam – ഗുളികൻ തെയ്യം About Gulikan Theyyam story in Malayalam    ശിവ ഭക്തനായ മാര്‍ക്കണ്ടയനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി പരമശിവന്‍ കാലനെ വധിച്ചപ്പോള്‍ ഭൂമിയിലുണ്ടായത്

Read more