ചെറുകുന്നിലമ്മ – മാതാ അന്നപൂർണേശ്വരി ഐതിഹ്യം – Cherukunnu Annapoorneshwari Temple History Malayalam

Cherukunnu Annapoorneshwari Temple – ചെറുകുന്നിലമ്മ മാതാ അന്നപൂർണേശ്വരി – തിരുവത്താഴത്തിന് അരിയളന്നു ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷു വിളക്കുത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് തിരുവത്താഴത്തിന് അരിയളന്നു. തിങ്കളാഴ്ച

Read more