കഥകളി മലയാളത്തിൽ – Kathakali in Malayalam

Kathakali in Malayalam
Kathakali In Malayalam

A Comprehensive Guide to Kathakali in Malayalam – A Traditional Folk Dance Art Form

ആചാരപരമായ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത കേരള കലാരൂപമാണ് കഥകളി.

ഈ കലാരൂപം ഇതേ പേരിലുള്ള പുരാതന നൃത്തരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ യോദ്ധാക്കൾ ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനും അവരുടെ ദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ കലാരൂപം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നോ നാടോടി കഥകളിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരു പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രകടനം. ശിവനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് പ്രകടനം ആരംഭിക്കുന്നത്, തുടർന്ന് കഥയുടെ വിവരണവും ഒടുവിൽ നൃത്ത ചലനങ്ങളിലൂടെയും സംഗീതത്തിലൂടെയും കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

kathakali dance
Kathakali Dance

Introduction to Kathakali, the Traditional Folk Dance of Kerala

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു പരമ്പരാഗത കലാരൂപമാണ് കഥകളി. നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തിവരുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമാണിത്.

ഇത് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഈ കലാരൂപം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാന കാരണം അതിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യവും പൈതൃകവുമായിരിക്കും.

മറ്റൊരു കാരണം, ഇത് ഒരു കലാരൂപം മാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്ത ജാതികൾക്കും മതങ്ങൾക്കും പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഐക്യവും ഐക്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സ്ഥാപനം കൂടിയാണ്.

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന നൃത്ത രൂപങ്ങളാണ് കഥകളിയും മോഹിനിയാട്ടവും. 1927 ൽ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ആദ്യമായി കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെ അടയാർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. 1930 ൽ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഥകളി അഭ്യസിക്കാനായി ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് കേരളം കലാമണ്ഡലം. കഥകളിയുടെ സാഹിത്യരൂപം ആട്ടക്കഥ എന്നപേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

കഥകളി നടൻമാർ കാലിൽ അണിയുന്ന ആഭരണത്തിന്റെ പേര് കച്ചമണി എന്നാണ്. കഥകളിയിൽ എട്ടു അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ എട്ടാമത്തെ അംഗത്തിന്റെ പേര് ധനാശി എന്നാണ്. കഥകളിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായ മുഖത്തുള്ള ചായവും അലങ്കാരപ്പണികളും നടത്തുന്നതിന് ചുട്ടികുത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കല്ലിക്കോടൻ സമ്പ്രദായത്തെ ആണ് കഥകളിയിലെ വടക്കൻ സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതെ സമയം തെക്കൻ ചിട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കപ്ലിങ്ങാടൻ സമ്പ്രത്തായത്തെയാണ്.

Kathakali – A Brief History of the Dance-Drama

ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഒരു പരമ്പരാഗത കലാരൂപമാണ് കഥകളി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഹിന്ദു ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് കഥകളിയുടെ കഥ. കഥകളി എന്നാൽ “നൃത്തത്തിലൂടെ കഥ പറയൽ” എന്നാണ്.

‘പള്ളിയാർ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാകാരനും രാമൻ, സീത, രാവണൻ തുടങ്ങിയ കഥയിലെ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നർത്തകിയും ഈ പ്രകടനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വേദിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കാനായി ശിവനോടും പാർവതി ദേവിയോടും അപേക്ഷിച്ചാണ് പ്രകടനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ജ്ഞാനവും അറിവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

kathakali image
Kathakali Image

Different Types and Styles of Costumes for Kathakali Dancers

കഥകളി കേരളത്തിലെ ഒരു പരമ്പരാഗത കലാരൂപമാണ്, അത് കലയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്ത്രീകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി പരിശീലിച്ചുവരുന്ന ഒരു പുരാതന ആചാരപരമായ കലാരൂപമാണിത്.

മാതൃദേവതയായ കാളിക്ക് വഴിപാടായി പരമ്പരാഗതമായി കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചു. ദേവിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന നൃത്തം പിന്നീട് ദക്ഷയാഗത്തിന്റെയും സതിയുടെ സ്വയം ദഹിപ്പിക്കലിന്റെയും കഥ പറയുന്നു. കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ സാധാരണയായി സ്ത്രീകളാണ്, അവർ ചുവന്ന ചായം പൂശിയ മുഖം, കൈകൾ, കാലുകൾ എന്നിവയുള്ള കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു.

You May Also Like

പഞ്ചുരുളിയുടെ കഥയറിയാം – Click Here