കോതാമൂരിയാട്ടം

Story Of kothamooriyattam in Malayalam കോതാമൂരിയാട്ടം – ഭൂലോകത്ത് കാർഷിക വൃദ്ധിക്കായി ദേവലോകത്തു നിന്നും പാർവ്വതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ദ്രൻ അയച്ച കാമധേനു ഗോദാവരി നദിക്കരയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

Read more