പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം – Padmanabha Swamy Temple History

പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ചരിത്രവും വാസ്തുവിദ്യയും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

Read more