കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി – Kodungallur Bharani Ulsavam

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി ️കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കുംഭ ഭരണി നാളിൽ തുടങ്ങി മീനമാസത്തിലെ ഭരണി നാളിൽ അവസാനിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ആഘോഷം “കൊടുങ്ങല്ലൂർ

Read more